โครงการอบรมให้ความรู้เสวนาศิษย์เก่า 2557


 

ลำดับที่ ชื่อศิษย์เก่า
สาขาที่จบ/ปีการศึกษา
สถานที่ทำงาน
จังหวัด
       1 นายสุทธินนท์ จงภักดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
บริษัทยูสไตล์โฮเท็ลจำกัด
สกลนคร
       2 นายนราสิทธิ์ พิมราช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2553
ร้านเจ๊าะแจ๊ะป้ายสวย
มุกดาหาร
       3 นางสาวสุวภัทร แก้วใจเพชร การจัดการทั่วไป/2557
-
       4 นางสาวรุ่งนภา ประจักษ์ การจัดการทั่วไป/2556
บริษัท มาสเตอร์พีซไลฟ์วิชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร
       5 นางสาวรุ้งลาวัลย์ เข็มลาด การเงินการธนาคาร /2556
-
       6 นางสาวสุวิมล สิทธิจักร์ การบัญชี /2556
-
       7 นางสาวรัตนาพร ธนะนัน การจัดการทั่วไป/2556
GT.Homematt
ภูเก็ต
       8 นางสาวรุ่งฤดี คนไว การเงินการธนาคาร /2556
บริษัท เอ็มเคเรสเตอรองท์ จำกัด
       9 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาธิพา การบัญชี /2556
-
       10 นางสาวรุ่งราวรรณ คนเพียร การจัดการทั่วไป/2556
-
       11 นางสาวรุ่งนภา ซาเเสน การบัญชี /2556
--
       12 นางสาวรัตนาภรณ์ กลยณี การตลาด /2556
-
       13 นางสาวลภัสปวีร์ โคตรภู การจัดการทั่วไป/2556
-
       14 นางสาวรุ่งพร ไชยเเสงราช การบัญชี /2556
--
       15 นางสาวธวิสรา โพธิชาติ การบัญชี /2556
-
       16 นางสาวอุมากร คำภิลัง การจัดการทั่วไป/2555
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
       17 นางสาวรัชรินทร์ มุงธิราช การเงินการธนาคาร /2556
ร้านปาวโป้การเกษตร
มุกดาหาร
       18 นางสาวยูธิกา สุขสนิท การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป /2556
โรงเรียนท่าพระสารีบุตร
มุกดาหาร
       19 นางสาวมานิตรดา สร้อยมาลัย การบัญชี /2556
ทรูช็อปมินิ
สกลนคร
       20 นางสาวอุทัยวรรณ กิมอินทร์ การจัดการทั่วไป/2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
สกลนคร
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   250  คน   หน้าทั้งหมด 13 หน้า