วัตถุประสงค์ของสมาคม

1.ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างสมาชิก
2.ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ
3.ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
4.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของคณะฯ
6.ส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
7.ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง