โครงการอบรมให้ความรู้เสวนาศิษย์เก่า 2557


 

ลำดับที่ ชื่อศิษย์เก่า
สาขาที่จบ/ปีการศึกษา
สถานที่ทำงาน
จังหวัด
       1 นางสาวสุชาดา โพธิ์นะ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ /2556
ไทวัสดุสกลนคร
       2 นายสุพรรษา คำจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
-
       3 นางสาวลัดดาวัลย์ กงนะ การจัดการทั่วไป/2556
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
มุกดาหาร
       4 นางสาวสุขพาธร  บุญทีม การบัญชี /2556
-
       5 นางสาวบุญใส อินวิเศษ การเงินการธนาคาร /2556
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด
มุกดาหาร
       6 นางสาวสพัตรา ล่ามูล การบัญชี /2556
บริษัทอีซี่บายสาขามุกดาหาร
มุกดาหาร
       7 นางสาวสุกญญา คันทะนาด การบัญชี /2556
-
       8 นางสาวอภิสรา ทองเภา รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
บริษัท ธนาพรพรรณภาราจ
มุกดาหาร
       9 นางสาวสิศะร จิณณพัตกิติ การเงินการธนาคาร /2556
-
       10 นางสาวมุทิตา ศรีคุณ รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
-
       11 นางสาวเพ็ญพิชชา วารีศรี การจัดการทั่วไป/2556
-
       12 นางสาววรารัตน์ มุงเพียร การจัดการทั่วไป/2556
-
       13 นางสิริราช อาวานิช รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
-
       14 นางสุพิชฌาย์ สุริยันต์ การบัญชี /2556
สนง.เคหะชุมชนสกลนคร
สกลนคร
       15 นางสาวสิริเพ็ญ คำพิลา่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
-
       16 นางสาววัชราพร โนนศรี การตลาด /2556
-
       17 นางสาวมินตรา พิลาวัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
บมจ.ไทยประกันชีวิต
สกลนคร
       18 นางสาวอภิญญา เล็งแล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
-
       19 นางสาวสิริพร อุสาพรหม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ /2556
สหกรณ์การเกษตรนาหว้า
นครพนม
       20 นายอดิศักดิ์ พ่อทอง การจัดการทั่วไป/2556
-
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   250  คน   หน้าทั้งหมด 13 หน้า