โครงการอบรมให้ความรู้เสวนาศิษย์เก่า 2557


 

ลำดับที่ ชื่อศิษย์เก่า
สาขาที่จบ/ปีการศึกษา
สถานที่ทำงาน
จังหวัด
       1 นางสาวพรพรรณ บิดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
โฮมโปร สาขาสกลนคร
       2 นางสาววรนุช จันทะอุ่มเท่า การจัดการทั่วไป/2556
-
       3 นางสาวสุดารัตน์ สุยพิทักษ์ การจัดการทั่วไป/2556
-
       4 นางปราณี เบญจขันธ์ การเงินการธนาคาร /2555
บมจ อราคเนย์ ประกันชีวิต
มุกดาหาร
       5 นายสุนันท์ ชีด้าม การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป /2556
-
       6 นายวรกฤษณ์ ปาวะวีย์ การจัดการทั่วไป/2556
โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
สกลนคร
       7 นางสาวอริศรา กลยนี การเงินการธนาคาร /2556
-
       8 นางสาวสุพาภรณ์ ไตรยวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
ศูนญื เด็ก มุกดาหาร
มุกดาหาร
       9 นางสาวประภาพร อินธิราช การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป /2556
บจก จูบุเทคโน(ไทยแลนด์)
ระยอง
       10 นางสาวอ้อม กสยณี การเงินการธนาคาร /2556
-
       11 นางสาวสุนิสา จำปามูล การบัญชี /2556
-
       12 นางสาวลำภู นามบุญเร่อ การบัญชี /2556
โรงพยสบาลวานรนิวาส
สกลนคร
       13 นางอมร โนนตูม การจัดการทั่วไป/2556
-
       14 นายสุทธินนท์ จงภักดี การบัญชี /2556
โรงแรม ยูสไตท์ โฮ เท็ล
สกลนคร
       15 นางสาวสุพรรณี บุปผาชาติ การบัญชี /2555
-
       16 นายปณต หงษ์จันทร์ การเงินการธนาคาร /2556
-
       17 นางสาวสุดาพร จันทร์เคริ้ม การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป /2556
-
       18 นางสาวภัทราภรณ์ ทองสิงห์ การจัดการทั่วไป/2556
โรงเรียนการกุศลฯ วัดท่าสะอาด
บึงกาฬ
       19 นายเบอร์บี้ ทองโสม รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรรณนานิคม
สกลนคร
       20 นางสาวอภิสรา หาชื่น เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ /2556
-
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   250  คน   หน้าทั้งหมด 13 หน้า