โครงการอบรมให้ความรู้เสวนาศิษย์เก่า 2557


 

ลำดับที่ ชื่อศิษย์เก่า
สาขาที่จบ/ปีการศึกษา
สถานที่ทำงาน
จังหวัด
       1 นายปรเมศวร์ สัพโส รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
นพค.26 สนภ.2 นทพ.
       2 นางสาวศรัญญา หาวงค์ การจัดการทั่วไป/2556
-
       3 นางสาวประไพวรรณ ทองตาม รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
-
       4 นางเพ็ญเดือน ฮวดพาลัย การตลาด /2556
สำนักงานที่ดินจ.สกลนคร สาขา วานรนิวาส
สกลนคร
       5 นางสาวศรินยา มาตัน การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป /2556
-
       6 นางสาวประภัสสร นครชัย การตลาด /2556
-
       7 นางสาวศราทิพย์ งามบุญตา การตลาด /2556
-
       8 นางสาวประภัสสร สุวรรณ การตลาด /2556
โรงพยาบาลสกลนคร
สกลนคร
       9 นางสาวพิราวรรณ มาตราช การเงินการธนาคาร /2556
กรมที่ดิน จ.สกลนคร
สกลนคร
       10 นางสาวศุภารัตน์ พรมหลวง การตลาด /2556
-
       11 นายศรัณยู พัฒนวงษ์ไชย การจัดการทั่วไป/2556
บริษัทอีซูซุตังปัด มุกดาหาร
มุกดาหาร
       12 นางสาวประภาพร จักรเสน การตลาด /2556
หจก.เชิงชุมสกลนครการโยธา
สกลนคร
       13 นายปัญญาโชติ บุตะหลัง รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
วิริยะประกันภัย ศูนย์สกลนคร
สกลนคร
       14 นางสาวพิราวรรณ  โชติการ การบัญชี /2556
-
       15 นางสาวศิริพงษ์  วาจวิชัย เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ /2556
บจ.โตโย บิซิเนส เซอร์วิส จำกัด
กรุงเทพมหานคร
       16 นางสาวศรสุดา เงินพลับพลา การจัดการทั่วไป/2556
บริษัทเวิลลีส จำกัด
กรุงเทพมหานคร
       17 นางปาณิสรา มะโนธรรม การบัญชี /2553
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
มุกดาหาร
       18 นางสาวพินิจนันท์ บนผลึก การบัญชี /2556
-
       19 นางสาวปัทมาพร พิกุลศรี การตลาด /2556
โครงการชลประทานมุกดาหาร
มุกดาหาร
       20 นายวีระพงษ์ ศักดิ์สิทธิการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2553
I happy บิ๊กซี สกลนคร
สกลนคร
<< ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   250  คน   หน้าทั้งหมด 13 หน้า