โครงการอบรมให้ความรู้เสวนาศิษย์เก่า 2557


 

ลำดับที่ ชื่อศิษย์เก่า
สาขาที่จบ/ปีการศึกษา
สถานที่ทำงาน
จังหวัด
       1 นางสาวยงใจ เชียงขวาง การตลาด /2556
-
       2 นายศรายุทธ ใจตรง การตลาด /2556
บริษัท เอกชน พาสิทธ์ ศรีราชา
ชลบุรี
       3 นางสาวเมสปิยา คำสี การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป /2556
อบต นาแก
นครพนม
       4 นางสาวศิริพร สุวรรณไตรย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
-
       5 นางสาวเมยรา กลัดกันแสง การจัดการทั่วไป/2556
-
       6 นางสาวศิริลักษณ์ สีทาไข รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
-
       7 นางสาวศิริรัตน์ โนนิน การตลาด /2556
บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัด
นครพนม
       8 นางสาวเมย์รุวัลย์ บริโบ การจัดการทั่วไป/2555
-
       9 นางสาวสันนิภา วิพรหมหา รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
-
       10 นางสาวพัชรี ไชยวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
บจก.สิงห์สกล
สกลนคร
       11 นางสาวศิริลักษณ์  มะสุใส รัฐประศาสนศาสตร์ /2555
อบต.โพนสวรรค์
นครพนม
       12 นางปนัดดา งวงคำนาม การตลาด /2556
ที่ว่าการอำเภออากาสอำนวย
สกลนคร
       13 นางสาวพิชญธิดา งอนแพง การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป /2556
บริษัท ทรูดิส ทริปิวชั้น แอนเชลส จำ กัด
สกลนคร
       14 นางสาวปนัดดา ใบแสน การจัดการทั่วไป/2556
โรบินสันสกลนคร
สกลนคร
       15 นางศิริวรรณ ทองประสาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป /2556
อบต.คำเขื่อนแก้ว
       16 นางสาวปภัสสร นิโพนาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
-
       17 นายนิพัฒน์ ลาชัย การตลาด /2556
-
       18 นายศุภศิต มุทุสิทธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
-
       19 นางสาวเพ็ญประภา โคสั้นเนียบ การตลาด /2556
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สกลนคร
       20 นางสาวปไมพร มามูลดี การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป /2556
-
<< ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   250  คน   หน้าทั้งหมด 13 หน้า