โครงการอบรมให้ความรู้เสวนาศิษย์เก่า 2557


 

ลำดับที่ ชื่อศิษย์เก่า
สาขาที่จบ/ปีการศึกษา
สถานที่ทำงาน
จังหวัด
       1 นางสาวสุรีรัตน์ วัชรสกุล การจัดการทั่วไป/2556
-
       2 นายสายันห์  ฉิมานุกุล การตลาด /2556
-
       3 นางสาวอโนชา ฮ่มป่า การบัญชี /2555
-
       4 นางสาวสุภัตรา จาระคร รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
-
       5 นางสาวอธิยา ปลายด่อน การบัญชี /2556
-
       6 นางสาวอนุสรา หัศกรรจ์ การบัญชี /2556
-
       7 นายเยือง หว่างวัน การเงินการธนาคาร /2556
บริษัท ท่องเที่ยวเวียดนาม
กรุงเทพมหานคร
       8 นางสาวโสรยา วารีย์ การบัญชี /2556
-
       9 นางสาวนภาพร มาจอมศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2553
บริษัท ซีพีเอฟเทรสดิ้ง จำกัด
สกลนคร
       10 นางสาวกนกพร เข็มหมื่นไวย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
มุกดาหาร
       11 นางสาวเบญจมาศ จันทะโคตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
บ.ลัคกี้เท็คซ์(ไทย)จำกัด(มหาชน)
สมุทรปราการ
       12 นายพงศกร โคตรพรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2554
วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร
มุกดาหาร
       13 นางสาววรารัตน์ พันธ์ศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
-
       14 นางสาวสุภาวดี อุคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
-
       15 นายภาณุพงษ์ ปิ่นหอม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2554
สำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น
มุกดาหาร
       16 นางสาวสุพรรณี บุปผาชาติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
-
       17 นางสาวลัดดาวัลย์ กงนะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
เทศบาลตำบลโพนทราย
มุกดาหาร
       18 นางสาวสุพัตรา กระบอกโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2554
-
       19 นางสาวขวัญฤทัย ประกิ่ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
สกลนครโอเอแอนด์คอมพิวเตอร์ จำกัด
สกลนคร
       20 นายศรายุทธ ใจตรง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
็H-ONE PARTS SRIRACAR CO.,LTD.
ชลบุรี
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   250  คน   หน้าทั้งหมด 13 หน้า