โครงการอบรมให้ความรู้เสวนาศิษย์เก่า 2557


 

ลำดับที่ ชื่อศิษย์เก่า
สาขาที่จบ/ปีการศึกษา
สถานที่ทำงาน
จังหวัด
       1 นางสาวอภิญญา เชื่อตาอ่อน การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป /2556
อบต.นาแก
นครพนม
       2 นายสิทธิวัฒน์  ศรีราวรรณ การบัญชี /2555
บรษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด
สกลนคร
       3 นายแสนชัย วงศ์ศรีชา การเงินการธนาคาร /2556
-
       4 นายสโรชา ศรีมุกดา การบัญชี /2556
-
       5 นางสาวอภิชญา ไชยชนะ การตลาด /2556
เทศบาลตำบลคำตากล้า
สกลนคร
       6 นายสิทธิไสย อัตรศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /2556
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
สกลนคร
       7 นายสุระพพัฒ ปัททุม การจัดการทั่วไป/2556
สหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัด
มุกดาหาร
       8 นางสาวอนุธิดา คำศรีพล การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป /2556
-
       9 นางสาวสาลีณี เถิงคำภู เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ /2556
บริษัท ssk จำกัด
สมุทรปราการ
       10 นายอนุพงษ์ ยางริสาร รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
-
       11 นางสาวสุภาวดี พันธุ์ชิน การจัดการทั่วไป/2556
นวนคร
ปทุมธานี
       12 นายสุรสิทธิ์ บุบผาชัย รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
บริษัท สกลนคร โอเอ แอน คอมพิวเตอร์ จำกัด
       13 นายอนันต์  เชื้อคำฮด การตลาด /2556
-
       14 นางสาวเอืองนภา สีทาไข รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
เทศบาท ตำบลนาแก้ว
สกลนคร
       15 นางสาวสาวิณี ม่อมพะเนาว์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ /2556
-
       16 นางสาวอนัญญา ขวาวงษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ /2553
-
       17 นางสาวอนุศรา เสงี่ยมงาม การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป /2556
บริษัท ไทยออปโป้ จำกัด
       18 นายสันติ เขาหลวง รัฐประศาสนศาสตร์ /2556
Big c
มุกดาหาร
       19 นายปัญญา มุกดาวิจิตร การจัดการทั่วไป/2556
-
       20 นายอธิวัฒน์ แพงสาย การบัญชี /2556
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
สกลนคร
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   250  คน   หน้าทั้งหมด 13 หน้า